Vážení spoluobčané, v letošním roce oslavujeme 100 let od založení Československa, 100 let našeho státu. Celá naše země bilancuje, jakých to bylo sto let, co dobrého i špatného jsme prožili a hlavně, jaká je naše současnost. Samozřejmě, bilancujeme i my v Hluboké nad Vltavou. Shodou okolností, letos to bude 24 let, téměř čtvrtinu z oněch jubilejních 100 let, kdy Občanská demokratická strana v Hluboké nad Vltavou poprvé vyhrála komunální volby a převzala odpovědnost za rozvoj našeho města. Tuto odpovědnost si díky výsledkům následujících komunálních voleb udržela po celých dvacet čtyři let. A protože téměř zároveň s oslavami 28. října proběhnou komunální volby, dovolte nám krátkou rekapitulaci, jak jsme poslední čtvrt století naše město řídili a jaká je naše současnost v Hluboké nad Vltavou.

Současný stav našeho města je výsledkem širokého konsensu, který vždy hledáme při jednání v zastupitelstvu i radě města. Pouze každodenní hledání této shody nám umožnilo realizovat projekty, které přesahují i několik volebních období. Dohodu při rozhodování o rozvoji města a s tím spojenou politickou stabilitu, považujeme za jeden z pilířů rozvoje Hluboké nad Vltavou.

To, že je dnes Hluboká nad Vltavou „dobrou adresou“, se podařilo hlavně díky skutečnosti, že soukromí investoři investovali za poslední čtvrt století v našem městě cca 20 krát více peněz, než město samo. Právě podpora těchto investic spolu s důrazem na kvalitní veřejné služby a vyrovnaný rozpočet města byla vždy jedním z hlavních cílů naší práce. A díky ní mají dnes hlubočtí občané k dispozici rozsáhlou infrastrukturu a životní komfort odpovídající mnohem větším městům.

Současný stav našeho města je výsledkem širokého konsensu, který vždy hledáme při jednání v zastupitelstvu i radě města.

Díky dědictví předků je naše město navštěvováno stovkami tisíc turistů ročně. Snažíme se toto historické dědictví rozvíjet, rozložit turistickou sezonu do více měsíců a dbáme o to, aby ekonomicky tolik potřebný příval turistů neničil pohodu každodenního života obyvatel Hluboké. Díky turistickému ruchu máme k dispozici nejen desítky restaurací, krytý bazén v hotelu Diamant či nový pivovar, ale i bohatý kulturní program a rozsáhlou občanskou infrastrukturu.

V jaké situaci se tedy naše město po téměř čtvrtstoletí společného rozhodování nachází? V Hluboké nad Vltavou máme dnes:

 • ze srovnatelně velkých měst máme nejrozsáhlejší občanskou a sportovní infrastrukturu,
 • díky této infrastruktuře a mnoha sportovním a vzdělávacím kroužkům při základní škole, ve kterých jsou zapojeny téměř všechny naše děti, nemáme téměř žádné problémy mladistvých s drogami a jinými patologickými jevy,
 • máme dostatek kapacit ve školkách a v základní škole, budovy jsou zateplené a opravené, z budovy základní školy jsme odstranili nebezpečné azbestové prvky,
 • desítky kilometrů cyklostezek nejen podél Vltavy,
 • jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v jižních Čechách,
 • funkční kino a divadlo Panorama, kde také funguje Základní umělecká škola s více než sto žáky. Panorama má moderní vybavení, díky čemuž promítá premiérové filmy,
 • vlastní domov důchodců, který letos doplníme o denní stacionář pro seniory, ale i pro použití k nejrůznějším setkáním pro všechny občany města,
 • město vlastní a provozuje skládku komunálního odpadu, díky níž můžeme občanům garantovat platby za uložení odpadu.

Péči o seniory věnujeme dlouhodobě velkou pozornost. Město si postavilo a provozuje vlastní domov důchodců, který bude letos doplněn o denní stacionář pro seniory. Tento stacionář, resp. nová „klubovna“ bude využívána i ostatními spolky a občany města. Každoročně přispíváme z městského rozpočtu seniorským spolkům na jejich činnost, hlavně na organizování poznávacích zájezdů.

Výchova a vzdělání hlubockých dětí je po celou dobu naší prioritou. Místostarosta města je mnoho let předsedou Školské rady základní školy a osobně na fungování základní školy dohlíží. Podporou sportovních a mimoškolních aktivit dětí zajišťujeme smysluplné trávení volného času našich dětí. Mnoho dětí navštěvuje Základní uměleckou školu v Panoramě. A děti mají možnost využívat nadstandardní výuku cizích jazyků v mezinárodní škole.

Velkou péči a podporu věnuje město kulturnímu životu. Ve městě funguje kino, několik divadelních spolků, Hudební léto, Divadelní léto, každoroční vinobraní, rybářské slavnosti, Národní myslivecké slavnosti, v loňském roce se organizátorům podařilo zorganizovat řadu předvánočních akcí do cyklu „Andělská Hluboká“, která se opravdu povedla. Stalo se zvykem, že oslavy celospolečenských akcí jako Vánoce nebo nadcházející oslavy 100 let republiky jsou organizovány všemi hlubockými spolky a společenskými organizacemi.

Vždy jsme se řídili pravidlem, že komunální daně a poplatky mají být co nejnižší, stejně jako počet městských vyhlášek. Státem vybírané daně jsou již tak vysoké a zákony tak složité, že nechceme na komunální úrovni občany dále zatěžovat a je správné nechat jim co nejvíce peněz v peněžence.

Hluboká nad Vltavou proto má:

 • nejnižší možnou daň z nemovitosti,
 • nejnižší poplatky za svoz komunálního odpadu,
 • nejnižší nájemné v obecních bytech v regionálním srovnání,
 • vodné a stočné, které se zvyšuje pouze o inflaci,
 • parkování v centru pro občany města zdarma.

Všechny tyto daně a poplatky má zastupitelstvo možnost zvýšit, tak jak se to mnohokrát stalo v okolních městech. Nikdy jsme to neudělali! Naopak, komunální daně a poplatky zvyšovat nechceme.

Naše město se každoročně mírně rozrůstá. Růst města je regulován územním plánem a na tento růst je v předstihu připravena veškerá technická infrastruktura. Noví spoluobčané přinášejí nové životní příběhy a názory a pomáhají nám Hlubokou nad Vltavou rozvíjet. To, že v Hluboké nad Vltavou lidé chtějí žít a investovat, dokazuje, že je naše město úspěšné.

Pod Hlubokou nad Vltavou patří 8 obcí: Bavorovice, Hroznějovice, Jeznice, Kostelec, Líšnice, Munice, Poněšice, Purkarec. Díky systému Osadních výborů má každá obec svoji správu a vlastní rozpočet na obecní potřeby. Vedení města se pravidelně setkává s představiteli Osadních výborů a společně projednáváme potřeby jednotlivých obcí. Potřeby a požadavky našich obcí na větší investice jsou poté financovány z městského rozpočtu. Rovněž v našich obcích vzrůstá počet obyvatel.

Považujeme za nutné zmínit, že starosta Tomáš Jirsa a místostarosta Pavel Dlouhý pracují na radnici již 14 let jako neuvolnění funkcionáři. Na nevyplacených mzdách tak za tuto dobu zůstalo v městské pokladně 5,5 milionu korun, které byly použity na jiné účely rozpočtu. Ani nikdo další z členů rady města není uvolněným funkcionářem.

Tyto výsledky a postavení Hluboké nad Vltavou nejsou náhodné. Jsou výsledkem dlouhodobého konceptu rozvoje města. Města, které vytváří podmínky pro zaměstnanost občanů, které vytváří podmínky pro podnikání, které jedná s investory a vytváří podmínky pro investování. Cílem tohoto konceptu je spokojený a plnohodnotný život místních obyvatel. Pro tento koncept jsme již před mnoha lety nalezli shodu s ostatními stranami v městském zastupitelstvu a pracujeme v široké koalici. Jsme přesvědčeni, že pro rozvoj města je dohoda lepší politikou než hádky a rozbroje. Nikdy jsme před vámi nic neskrývali, vždy jsme jednali veřejně. Vždy jsme byli otevřeni diskusi a jsme připraveni naše konání vysvětlovat.

Vážení spoluobčané, Občanská demokratická strana v Hluboké nad Vltavou vždy vykonávala komunální politiku tak, aby naše město bylo naší vizitkou. Podzimní komunální volby se konají v roce oslav 100 let naší republiky. Děkujeme, že jste si před svým rozhodnutím přečetli tento náš dopis a zhodnotili naši dosavadní práci.