Vážení spoluobčané,

Tomáš Jirsa, starosta

v roce 1994 Občanská demokratická strana v Hluboké nad Vltavou poprvé vyhrála komunální volby a převzala odpovědnost za rozvoj našeho města. Tuto odpovědnost si díky výsledkům následujících komunálních voleb udržela po celých dvacet osm let. 23. a 24. září 2022 proběhnou komunální volby, a proto nám v klidném předprázdninovém čase dovolte krátkou rekapitulaci, jak jsme poslední čtvrt století naše město řídili a jaká je naše současnost v Hluboké nad Vltavou.

Současný stav našeho města je výsledkem širokého konsensu, který vždy hledáme při jednání v zastupitelstvu i radě města. Pouze každodenní hledání tohoto konsensu nám umožnilo realizovat projekty, které přesahují i několik volebních období. Koncensus při rozhodování o rozvoji města a politickou stabilitu, která je symbolická pro naše město posledních dvacet osm let, považujeme za jeden z pilířů rozvoje Hluboké nad Vltavou.

Nehádáme se, ale spolupracujeme spolu. Proto také veřejně deklarujeme, že všechny úspěchy našeho města jsou úspěchem všech politických stran zastoupených v městském zastupitelstvu.

Během posledních třech let zasáhly naše město (a celý stát) nejprve dvě vlny onemocnění COVID-19 a letos příliv válečných uprchlíků, žen a dětí z Ukrajiny.  Jsme přesvědčení, že právě díky široké spolupráci, spolupráci města s podnikateli a občany, se podařilo všechny tyto krizové situace překonat bez dlouhodobých následků. Děkujeme! Ačkoli během covidu se společenský život někdy téměř zastavil, rozvoj města nikoliv. Během covidu jsme postavili novou školku, nové hřiště v Zámostí, naše Tělovýchovná jednota postavila s podporou města novou tenisovou halu a rekonstruovala tenisové kurty, Golfový klub stavbou nového parkoviště pomohl vyřešit parkování ve sportovním areálu, byly kompletně zrekonstruovány Fügnerova a Zborovská ulice a postaveno nové parkoviště u sýpky.

To, že je dnes Hluboká nad Vltavou „dobrou adresou“, je hlavně díky skutečnosti, že soukromí investoři investovali za poslední čtvrt století v našem městě cca 20 krát více peněz, než město samo. A právě podpora těchto investic spolu s důrazem na kvalitní veřejné služby a vyrovnaný rozpočet města vždy byly jedním z hlavních cílů naší práce. A díky této dlouhodobě uplatňované koncepci mají dnes hlubočtí občané k dispozici rozsáhlou infrastrukturu a životní komfort odpovídající mnohem větším městům.

Díky dědictví předků je naše město navštěvováno stovkami tisíc turistů ročně. Snažíme se toto historické dědictví rozvíjet, rozložit turistickou sezonu do více měsíců a dbáme o to, aby ekonomicky tolik potřebný příval turistů neničil pohodu každodenního života obyvatel Hluboké. Díky turistickému ruchu máme k dispozici nejen desítky restaurací, ale i bohatý kulturní program a rozsáhlou občanskou infrastrukturu. Před lety město zakoupilo zříceninu Karlova hrádku u Purkarce, kterou s pomocí dotací od kraje a státu opravujeme a kulturními programy z ní vytváříme nový turistický cíl.

V jaké situaci je naše město po dvaceti osmi letech konsensuálního rozhodování a po dvaceti osmi letech politické stability? V Hluboké nad Vltavou máme dnes:

∙ ze srovnatelně velkých měst máme nejrozsáhlejší občanskou a sportovní infrastrukturu,

∙ díky této infrastruktuře a mnoha sportovním a vzdělávacím kroužkům při základní škole, ve kterých jsou zapojeny téměř všechny naše děti, nemáme téměř žádné problémy mladistvých s drogami a jinými patologickými jevy,

∙ také díky tomu, že jsme před dvěma lety postavili dvě nové třídy školky „U Parku“ máme dostatek kapacit ve školkách a v základní škole, budovy jsou zateplené a opravené, pro budovu základní školy máme zpracovány dvě varianty rozšíření a čekáme na příhodný dotační program,

∙ desítky kilometrů cyklostezek nejen podél Vltavy, ale například i tolik potřebné nové propojení města od zahradnictví ke sportovnímu areálu,

∙ jeden z nejkrásnějších sportovních areálů v jižních Čechách,

funkční kino a divadlo Panorama, kde také funguje Základní umělecká škola s více než sto žáky. Panorama má moderní vybavení, díky čemuž promítá premiérové filmy,

vlastní domov důchodců s denním stacionářem pro seniory,

∙ město letos dostavělo další etapu skládky komunálního odpadu s kapacitou na budoucích cca 30 let, díky níž můžeme občanům garantovat platby za uložení odpadu,

∙ město vlastní a provozuje koupaliště a prostřednictvím hokejového klubu provozujeme zimní stadion.

Místostarosta města Pavel Dlouhý je pověřený řízením Městské policie a dbá, aby sloužila občanům, nikoli je perzekuovala. Jsme přesvědčení, že se Městská policie osvědčila a přispívá k pořádku a bezpečnosti ve městě.

Péči o seniory věnujeme dlouhodobě velkou pozornost. Město si postavilo a provozuje vlastní domov seniorů s dostatečnou kapacitou pro potřebné seniory z Hluboké nad Vltavou a okolních obcí. Každoročně přispíváme z městského rozpočtu seniorským spolkům a klubům na jejich činnost, hlavně na organizování poznávacích zájezdů. Střechu domova seniorů jsme osadili fotovoltaickými panely a zajistili tak možnost samozásobení elektrickou energií.

Výchova a vzdělání hlubockých dětí je po celou dobu naší prioritou. Místostarosta města je mnoho let předsedou Školské rady základní školy a osobně na fungování základní školy dohlíží. Podporou sportovních a mimoškolních aktivit dětí zajišťujeme smysluplné trávení volného času našich dětí. Mnoho dětí navštěvuje Základní uměleckou školu v Panoramě. A děti mají možnost využívat nadstandardní výuku cizích jazyků v mezinárodní škole.  Do rekonstrukce a vybavení školní jídelny jsme v posledním roce investovali miliony korun.

Velkou péči a podporu věnuje město kulturnímu životu. Ve městě funguje kino, několik divadelních spolků, Hudební léto, Divadelní léto, každoroční vinobraní, rybářské slavnosti, Národní myslivecké slavnosti, vánoční Andělská Hluboká, Velikonoce se stezkou za obřími vejci a mnoho dalších.

Vždy jsme se řídili pravidlem, že komunální daně a poplatky mají být co nejnižší, stejně jako počet městských vyhlášek. Státem vybírané daně jsou již tak vysoké a zákony tak složité, že nechceme na komunální úrovni občany dále zatěžovat a je správné nechat jim co nejvíce peněz v peněžence.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROTO MÁ:

∙ NEJNIŽŠÍ MOŽNOU DAŇ Z NEMOVITOSTI,

∙ NEJNIŽŠÍ POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU,

∙ NEJNIŽŠÍ NÁJEMNÉ V OBECNÍCH BYTECH V REGIONÁLNÍM SROVNÁNÍ,

∙ VODNÉ A STOČNÉ, KTERÉ SE ZVYŠUJE POUZE O INFLACI,

∙ PARKOVÁNÍ V CENTRU PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA.

Všechny tyto daně a poplatky má zastupitelstvo možnost zvýšit tak, jak se to mnohokrát stalo v okolních městech. Nikdy jsme to neudělali! Naopak, komunální daně a poplatky zvyšovat nechceme.

Do letošních komunálních voleb vstupujeme s tím, že město nemá žádné dluhy či závazky po lhůtě splatnosti, s nikým nevedeme žádný soudní spor a každý finanční rok končíme s finančním přebytkem.

Naše město se každoročně mírně rozrůstá. Růst města je regulován územním plánem a na tento růst je v předstihu připravena veškerá technická infrastruktura. Noví spoluobčané přinášejí nové životní příběhy a názory a pomáhají nám Hlubokou nad Vltavou rozvíjet. To, že v Hluboké nad Vltavou lidé chtějí žít a investovat, dokazuje, že je naše město úspěšné. Vnímáme ale i hlasy, že je potřeba rozšiřování  města uvážlivě zpomalit, rozumíme těmto obavám a jsme připraveni v příštím volebním období územní plán města nerozšiřovat.

Udělali jsme si krátkou statistiku: Za posledních pět let město vysázelo ve městě a okolí více než tisíc stromů a v našich lesích jsme vysázeli téměř 120 tisíc (!) nových stromů. Nekácíme, sázíme! Pečujeme o zeleň a přírodu ve městě i okolí.

Pod Hlubokou nad Vltavou patří 8 obcí: Bavorovice, Hroznějovice, Jeznice, Kostelec, Líšnice, Munice, Poněšice, Purkarec. Díky systému osadních výborů má každá obec svoji správu a vlastní rozpočet na obecní potřeby. Vedení města se pravidelně setkává s představiteli osadních výborů a společně projednáváme potřeby jednotlivých obcí. Potřeby a požadavky našich obcí na větší investice jsou poté financovány z městského rozpočtu. Rovněž v našich obcích vzrůstá počet obyvatel. V Purkarci, BavorovicíchLíšnici stojí nové hasičské zbrojnici, v Kostelci se nová zbrojnice projektuje. V Líšnici jsme kompletně zrekonstruovali společenský sál, který využívají občané ze širokého okolí. V těchto dnech dokončujeme stavbu nové čističky odpadních vod v Kostelci. Ruku na srdce, také naše obce se dobře rozvíjejí.  

Považujeme za nutné zmínit, že starosta Tomáš Jirsa a místostarosta Pavel Dlouhý pracují na radnici již 18 let jako neuvolnění funkcionáři. Na nevyplacených mzdách tak zůstalo za tuto dobu v městské pokladně cca 7 milionu korun, které byly použity na jiné účely rozpočtu. Ani nikdo další z členů rady města není uvolněným funkcionářem.

Tyto výsledky a postavení Hluboké nad Vltavou nejsou náhodné. Jsou výsledkem dlouhodobého konceptu rozvoje města. Města, které vytváří podmínky pro zaměstnanost občanů, které vytváří podmínky pro podnikání, které jedná s investory a vytváří podmínky pro investování. Cílem tohoto konceptu je spokojený a plnohodnotný život místních obyvatel. Pro tento koncept jsme již před mnoha lety nalezli koncensus s ostatními stranami v městském zastupitelstvu a pracujeme v široké koalici. Jsme přesvědčeni, že pro rozvoj města je dohoda lepší politikou než hádky a rozbroje. Nikdy jsme před vámi nic neskrývali, vždy jsme jednali veřejně a otevřeně. Vždy jsme byli otevřeni diskusi a jsme připraveni naše konání vysvětlovat.

Vážení spoluobčané, Občanská demokratická strana v Hluboké nad Vltavou vždy vykonávala komunální politiku tak, aby naše město bylo naší vizitkou. Děkujeme, že jste si přečetli tento náš dopis a zhodnotili naši dosavadní práci.

Tomáš Jirsa, starosta
Pavel Dlouhý, místostarosta